Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

CS İnşaat Tasarım ve Uygulama tarafından gizliliğinize saygı
duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve
aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır. 

 

1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla CS İnşaat Tasarım ve Uygulama tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)
uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 

a)Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini
temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, 

b)Siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için
gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması,

c)İnsan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini,
Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda
gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek ve tüzel kişilerin ve Şirketimizin bu
ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması,

d)Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi, 

e)İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, 

f) Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, 

g)Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, 

h)Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

i)Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

j)İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, 

k)Etkinlik yönetimi, 

l)Faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

m)Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, 

n)Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası, 

o)İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi
faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

p)Kurumsal sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Planlanması ve icrası 

q)Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, 

r)Ürün ve/veya hizmetlerin satış̧ süreçlerinin planlanması ve icrası, 

s)Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, 

t)Satış̧ sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, 

u)Müşteri şikâyet, talep ve önerilerinin toplanması ve değerlendirilmesi,

v)Satışı destekleyen ek hizmetlerin planlanması ve icrası,

w)Sadakat ve kampanya yönetimi süreçlerinin planlanması ve müşteri memnuniyeti aktivitelerinin
planlanması ve/veya icrası. 

 

3.KİŞİSEL VERİLERİN RIZA ARANMAKSIZIN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla CS İnşaat Tasarım ve Uygulama tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın
işlenebilecektir:

a)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması,

b)Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması,

c)Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

d)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

e)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda
belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

 

4.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME BİÇİMİ 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir. Veri Sorumlusu
ve Temsilci

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak CS İnşaat Tasarım ve Uygulama tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

5.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE NASIL AKTARILACAĞI 

Toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki
ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından
sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre
özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş
ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,
KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarılabilecektir.

6.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak
ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel
verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.

7.Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları, Kişisel Veri Sahipleri olarak
haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’ nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle
Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç
otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir
ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu
kapsamda kişisel veri sahipleri; 

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,

d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f)KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile
ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVK
Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz
kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK
Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik
açıklamalarınızı içeren talebinizi formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını CS İnşaat Tasarım ve Uygulama Yeşilköy Mh. Atatürk Cd. No:12/391 Bakırköy/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter
kanalıyla veya kep adresiyle gönderebilirsiniz.  

CS

Teklif Formu

Kişisel bilgileriniz teklif verilmesi amacıyla sizinle iletişime geçmek için tarafımızca işlenecektir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Telefon

+90 212 465 82 99

E-Mail

info@csmimaritasarim.com

Adres

Yeşilköy Mh. Atatürk Cd. No:12/391 Bakırköy/İstanbul EGS Business Park Blokları